Polityka prywatności

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowa ANA z siedzibą w Stalowej Woli, (Ul. Siedlanowskiego 2/114, 37-450 Stalowa Wola), NIP:8652125720, REGON: 830445449 zwana dalej administratorem. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@autocentrum24.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) zwane dalej RODO.

II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

U administratora nie został powołany inspektor ochrony danych osobowych.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

– przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu zawarcia lub wykonywania umowy, której Pani/Pan jesteście stroną w przedmiocie świadczonej przez administratora danych usługi polegającej na założeniu konta umożliwiającego udział w licytacji internetowej oraz przeprowadzenia transakcji nabycia przedmiotu licytacji. Umowa to w naszym przypadku Regulamin usługi oraz umowa na sprowadzenie i sprzedaż samochodu.

– przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu rozpatrywania reklamacji

– przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu wypełniania przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności związanych z rachunkowością, obowiązkiem wystawiania i przechowywania faktur oraz posiadania innej dokumentacji księgowej

– przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celach dowodowych, dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów

– przetwarzanie danych osobowych niezbędne w związku z prowadzoną przez administratora działalnością administracyjną i gospodarczą wymagającą w szczególności sporządzania raportów wewnętrznych

– przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu oferowania Pani/Panu przez nas naszych produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), o ile wyrazi Pani/Pan na to zgodę

– przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu uzyskania finansowania na zakup przedmiotów oferowanych przez Administratora, w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na udostępnienie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym określonemu podmiotowi

– przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu nabycia przedmiotu licytacji, stanowiącego własność innego podmiotu niż administrator, po uprzednim wyrażeniu przez Panią/Pana zgody na udostępnienie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym określonemu podmiotowi

IV. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych na mocy przepisów prawa, a także podmiotom, dla których Pani/ Pan wyrazili zgodę na udostępnienie danych.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawców usługi IT, kurierom, kancelarii prawnej, która obsługuje Administratora – przy czym takie podmioty dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pani/ Pana danych osobowych poza teren Polski. (Jeśli Państwo przekazujecie to należy wskazać gdzie)

VI. Okres przechowywania danych

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane dla celów marketingowych do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

VII. Pani/Pana prawa:

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu u Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

W celu wykonania przysługującego Państwu uprawnienia należy skierować żądanie pod adres e-mail biuro@autocentrum24.eu lub zadzwonić pod numer telefonu 15 30 70 750, przed realizacją zlecenia zastrzegamy możliwość identyfikacji dzwoniącego.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

W każdej chwili macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięcie.

VIII. Profilowanie

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu