Zapytania ofertowe

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy dotyczące ogłoszenia o zamówieniu publicznym na opracowanie nowego produktu do projektu pt: „Opracowanie prototypu innowacyjnego systemu przetwarzania danych z generatorem portali aukcyjnych udostępnionego w formule Software-as-a-service (SaaS)”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_ANA_2.3.2.pdf

—————————————————————————————————————————–

Postępowanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy na opracowanie prototypu nowego produktu.

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Opracowanie prototypu innowacyjnego systemu przetwarzania danych z generatorem portali aukcyjnych udostępnionego w formule Software-as-a-service (SaaS)” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, FIRMA HANDLOWA “ANA” ANNA CISZEWSKA, “AUTO CENTRUM 24” informuje o rozpoczętym postępowaniu ofertowym dotyczącym wyboru wykonawcy na opracowanie prototypu nowego produktu.
Szczegóły zapytania znajdują się w poniższych plikach.

Pliki do pobrania:

ANA_2.3.2_Zapytanie_ofertowe.pdf
ANA_2.3.2_Zapytanie_ofertowe.doc

—————————————————————————————————————————–

Zapytanie ofertowe

Na usługę opracowania studium wykonalności prac B+R do projektu pt:

“Studium wykonalności projektu badawczego-rozwojowego związanego z wytworzeniem prototypu innowacyjnego systemu przetwarzania danych”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia.

I. Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsce w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu:

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020” z dnia 10 kwietnia 2015r. oraz zapisami „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR)”.

  2. Miejsce publikacji zapytania ofertowego:

‑ strona internetowa Zamawiającego: www.autocentrum24.eu;

‑ strona internetowa: www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl;

– siedziba firmy ‑ tablica ogłoszeń;

– zapytanie ofertowe wysłane do 3 potencjalnych wykonawców.

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności prac B+R.

Pozostałe informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego znajdują się w załączonych plikach:

Zapytanie_ofertowe_ANA.doc

Zapytanie_ofertowe_ANA.pdf

UWAGA!

Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zakres opisu przedmiotu zamówienia jest ograniczony. Możliwe jest przesłanie uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia do potencjalnego Wykonawcy, który zobowiąże się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji.

————————————-

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

ANA_1-2_informacja_o_wyborze_wykonawcy.pdf